Ngành trí tuệ nhân tạo

Statistics Process Control, Machine learning và Data Science
Giáo sư Cedric
Mô hình hỏng hóc của hệ thống quan trọng- Học máy (Machine learning) - Quá trình ngẫu nhiên - Deep learning - Kiểm soát quá trình thống kê
Nguyễn Hữu Du, PhD Email: dunh@donga.edu.vn
Departement Mathematics, L'École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information (EISTI), France
Nguyễn Thị Hiền, Visiting Professor Email: tnn@eisti.eu
- Học máy (Machine learning) - Deep learning. - Khoa học dữ liệu - Quá trình ngẫu nhiên - Xác suất, thống kê ứng dụng. - Kiểm soát quá trình thống kê - Bảo mật văn bản / hình ảnh
Nguyễn Quốc Thông, PhD Email: thongnq@donga.edu.vn